BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta; DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ (Bundan böyle kısaca Şirket diye anılacaktır). Moğultay Mah.  Op. Dr. Mehmet Kahraman Cad. yüksel aprt. No:17/A TUNCELİ  adresinde yerleşiktir.

 Diğer tarafta .................................................................. (Bundan böyle kısaca “BAYİ” diye anılacaktır) ..................................................................................... adresinde yerleşiktir. TANIMLAR  DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ  tarafından lisans yada doğrudan hak sahipliği ile üretilen ve ................. BAYİ tarafından dağıtımı veya satılması istenen şirket ürünleridir.

 BAYİ BÖLGESİ; Bayii’nin ili: ………………………………………………………………………………….

ÜRÜN LİSTESİ; Şirket ürünlerinin isim ve adetlerini içeren ve şirket tarafından tek taraflı belirlenen ve Bayiye bildirilen ve şirket tarafından her zaman tek taraflı değiştirilebilen listedir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 Bu sözleşme coğrafi sınırları belirtilmiş bir il bayilik sözleşmesidir. Sözleşmenin bayilik sözleşmesi dışında bir başka sözleşme şeklinde yorumlanması mümkün değildir. Bayilik sözleşmesinin tamamen veya kısmen BAYİ tarafından şirketin yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara devredilmesi mümkün değildir.

1. HÜKÜMLER:1.1 DÖNEMLİK SİPARİŞLER Dönemlik siparişler 3 ay önceden ön sipariş geçilmesi, ürün bedelinin yüzde ellisinin peşin ödenmesi, şirket tarafından alımın onanması halinde, bayiinin istediği zamanda teslimat yapılacaktır.

1.2 YILLIK siparişler her yıl en geç nisan ayının  15’ınden  önceden ön sipariş geçilmesi, ürün bedelinin yüzde ellisinin (% 50) peşin ödenmesi, şirket tarafından alımın onanması halinde, bayiinin istediği zamanda teslimat yapılacaktır.

2. DİĞER SİPARİŞLER BAYİ, iş bu sözleşmenin 1. maddesi uyarınca almayı kabul ve taahhüt ettiği ürün adetleri dışındaki ürünlere ilişkin siparişlerini, ÜRÜN LİSTESİ ve ........’nın stoklarının uygun olduğu sürece her zaman ........’a gönderebilecektir.

 3. BAYİ BÖLGESİ:  BAYİ, Dersim Ovacık doğal ürünlerini sadece TUNCELİ ilinden satın alarak perakende satmayı kabul ve taahhüt etmiştir. BAYİ  kendi bölgesinde coğrafı sınırları belirtilen bu ilin sınırları dışında satış yapmayacaktır. Şirket bu bölgenin tamamı veya bir kısmında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 4. DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ’nin BAYİ’e TESLİMİ ;

BAYİ 1. madde uyarınca almayı kabul ve taahhüt ettiği şirket ürünlerini şirketin deposundan sayarak teslim alacak olup kargo veya kurye taşıma maliyeti ve riski BAYİ’e ait olacaktır. BAYİ’ her ne sebeple olursa olsun irsaliyeyi, faturayı veya şirket ürünlerini teslim almaktan imtina etmeyecek ve temerrüde düşmeyecektir. BAYİ ancak şirketin geri almayı kabul ettiği ürünleri geri verebilecektir. Kargo veya Kurye ile yapılan teslimatlar da BAYİ, malı sayarak teslim alacak, bir eksiklik var ise malı ve irsaliye ve varsa faturayı Kargo veya kuryeye iade edecek ve derhal (en geç aynı gün) teslim almadığını şirkete  yazılı olarak bildirecektir, aksi halde BAYİ malı eksiksiz aldığını kabul ve taahhüt eder. BAYİ yanında resmi veya gayri resmi/geçici çalışan elemanların imzalarını inkar edemez.

  5. DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİNİN BAYİ FİYATI ve ÖDEMELER

 DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ’nin BAYİ fiyat listesi KDV hariç şekilde “yürürlük tarihinden” 20 gün önce BAYİ’e yazılı olarak bildirilecektir. BAYİ, DERSİM OVACIK DOĞAL  ÜRÜNLERİ’nin fiyat listesini peşinen kabul etmiş olup söz konusu fiyat listesine ve bu listeye göre düzenlenmiş fatura içeriğine hiç bir itirazının olmayacağını, bunların dışında bir itirazının olması halinde TTK’ye göre en geç 8 gün içinde itiraz edeceğini, şayet bu sürede de itiraz etmez ise tüm itiraz haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. BAYİ, şirket ÜRÜNLERİ’nin ürün bedellerini/fatura bedellerini fatura tarihinden itibaren en geç  BİR (1)  gün içinde, DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ’NE nakit ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

 6. DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİNİ SATIŞ FİYATI BAYİ’nin şirket ÜRÜNLERİ’ni; kendi alt bayilerine satış fiyatı ile alt bayilerinin de nihai satış noktalarına yapacakları satış fiyatı ve nihai satış noktalarının da tüketiciye satış fiyatı, her ürün için DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ tarafından yürürlük tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak BAYİ’e bildirilecektir. BAYİ bu fiyatların altında veya üstünde satış yapmamayı ve kendi dağıtıcılarına da yaptırmamayı rekabet mevzuatı elverdiği müddetçe özen göstermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 7.Şirket ÜRÜNLERİNİN KORSAN İMALAT BAYİ ve BAYİ’nin hissedarlarının veya müdürü veya idarecilerinin ortak olduğu/olacağı diğer şirketler, hiç bir şekilde; KORSAN Malların dağıtımını, üretimini yapmayacak, işyerinde, deposunda veya üzerine kayıtlı olsun veya olmasın vasıtalarında numune olarak dahi bulundurmayacaktır. BAYİ bu konuya çok büyük özen göstererek personelini eğitmeyi taahhüt ve kabul eder. BAYİ ve BAYİ’nin hissedarlarının ortak olduğu/olacağı diğer şirketler, işyerinde, mağazasında, deposunda ve bu yerlerde bulunan personelinin üzerlerinde numune olarak dahi bulunacak her KORSAN NÜSHADAN, BAYİ doğrudan sorumlu olup, BAYİ her bir korsan ürün için 100.000 USD cezai şartı itiraz ve mazeret belirtmeksizin DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİN’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. TEMİNAT BAYİ toplam200 000TL’lik(İKİYÜZBİNTL) nakit veya süresiz ve kesin bir banka teminat mektubunu uygun olarak sözleşmenin imzalanması ile Şirkete tevdi edecektir. BAYİ’nin, faturalarını ödememesi, zamanında ödememesi veya eksik ödemesi veya bu maddede belirtilen teminatı tam olarak tamamlamaması veya banka teminat mektubunu belirtilen miktarda veya belirtilen şekillerde teslim etmemesi hallerinde veya BAYİ’nin vermiş olduğu teminat limitini aşan kısımlarda şirketin’in, BAYİ’e DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ’ni teslim etmeme hakkı veya sözleşmeyi feshetme veya BAYİ bölgesinde bildirimde bulunmaksızın yeni bir bayi ile anlaşma veya doğrudan satış yapma hakkı saklıdır. İş bu sözleşme çerçevesinde BAYİ’nin sözleşmedeki edimlerini, yükümlülüklerini, taahhüt ve kabullerini yerine getirmemesi veya eksik veya zamanında yerine getirememesi, Bayii'nin eylem ve işlemleri sebebi ile DERSİM OVACIK DOĞAL Ürünleri’ne verilebilecek maddi zararlar, Bayii’nin kanunen veya sözleşme sebebi ile yapmak zorunda olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı Dersim Ovacık doğal ürünleri tarafından yapılan her türlü ödemenin karşılanması Madde 1’de belirtilen dönemlerdeki adetlerin BAYİ tarafından satın alınmaması, teslim alınan şirket Ürünleri’nin ürün bedellerinin veya şirket faturalarının bedellerinin ödenmemesi veya 7. maddedeki vade farkının ve 9. maddedeki cezai şartın ödenmemesi durumlarında Şirket iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan banka teminat mektubunu/mektuplarını nakde çevirmeye yetkilidir. Teminat mektubu süresiz olacak olup süreli olması halinde BAYİ, teminat mektubunun süresi bitmeden ve en geç bitiminden 30 gün önce şirketin talep ettiği ve asgari bu sözleşmede belirtilen miktardaki bedelli yeni teminat mektubunu ŞİRKETE teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşmenin feshi halinde ŞİRKETİN, Bayiden hiç bir alacağının olmaması halinde teminat senedi Bayie iade edilecektir. BAYİ, haksız yere; ŞİRKETİN banka teminat mektubunu paraya çevrilmesini engellerse ödemediği şirket ürünlerinin bedelleri kadar bedeli cezai şart olarak yüz bin yeni Türk lirası (100.OOO.TL) ödemeyi kabul ve taahhüt eder ŞİRKETİN teminat miktarını aşan zarar ve ziyanları ile alacaklarını talep etmek hakkı her zaman mahfuzdur.

9. TEBLİGAT Herhangi bir adres ve/veya telefon numarası ve T.C. No değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafların Sözleşme’nin başında belirtilen adreslerine, ve telefon numaralarına veya mail adreslerine yapılan tebligatlar taraflar arasında geçerli tebligat olarak kabul edilecektir. DERSİM OVACIK DOĞAL Ürünleri’ne  ait Telefon Numarası: 0850 420 69 62 e-mail: [email protected]  Bayie ait Telefon Numarası:……………………………….. mail:……………………………………… ve T.C. No:………………………….. Kefile ait Telefon Numarası:………………………………. mail :…………………………………………………………..ve

T.C. No:………………………………..

 Bu Sözleşme zamanında herhangi bir tarafa faks cihazı veya mail  ile yapılacak ve gönderi raporu ilişiğinde bulunan bildirimler, Türk Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 287. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kesin delil teşkil edecektir.

 10. FESİH TARAFLAR iş bu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeden en az 30 gün önceden yazılı haber vermek kaydı ile her zaman fesih edebilir. Bayii'nin sözleşme maddelerinden birine uymamasından dolayı sözleşmenin feshi sonucu DERSİM OVACIK DOĞAL Ürünleri'nin uğradığı veya uğrayacağı her türlü maddi/manevi zarar ve ziyan ve her türlü alacakları öncelikle varsa Bayii’nin teminatından karşılanır. Zararın karşılanmayan kısmı için Dersim Ovacık doğal ürünlerinin talep ve dava hakkı saklıdır. Fesih halinde tarafların birbirine olan edim ve borçları karşılıklı ibralaşma yapılıncaya kadar devam edecektir.

11. SÜRE İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren .../.../.... (1 YIL)tarihine kadar geçerlidir. Sürenin bitimine en az 30. gün kala taraflardan biri yazılı olarak sözleşmeyi feshettiğini karşı tarafa bildirmez ise taraflar sürenin  bir (1) yıl uzamış olduğunu ve müteakip yıllarda da aynı sure ve şekilde sözleşme feshedilmez ise sözleşme her yıl bir (1) yıl sure ile uzamış sayılacaktır.

 12. ZARARLAR VE GİZLİLİK: Bayii'nin bu sözleşmeye aykırı her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı ŞİRKETİN’ ödemek zorunda kalacağı ceza ve tazminat ve diğer bedellerden ve ŞİRKETİN’ uğrayabileceği her türlü zararlardan gayri kabili rücu olarak BAYİ sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. BAYİ, şirket bilgilerini, bu sözleşmeyi, ŞİRKETİN kendisine gönderilecek yazılı belgeleri ŞİRKETİN yazılı iznini almaksızın, 3. kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve belgeleri vermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ: İşbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda şirketin defter, evrak ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287.maddesi gereğince münhasır delil teşkil edeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini ve şirket ’in bu kayıtlarının kat’i delil oluşturacağını, BAYİ kabul ve taahhüt eder.

 14. VERGİ, HARÇ VE SAİR YÜKÜMLÜLÜKLER İşbu Sözleşme’ den doğan her türlü vergi, harç ve sair yükümlülük (damga vergisi dahil olmak ve onunla sınırlı olmamak üzere) bayii tarafından karşılanacaktır.

15. BÖLÜNEBİLİRLİK: Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kanun, yönetmelik veya sair mevzuata kısmen veya tamamen aykırı veya uyumsuz olması durumunda ilgili söz konusu hüküm Sözleşme’ den ayrı mütalaa edilecek ve Sözleşme’nin diğer tüm hükümleri yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

 16. FERAGAT SAYILMAMA: Taraflardan birinin bu Sözleşme’ den doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da engellemez.

17. MADDE BAŞLIKLARI-KELİME HATALARI Bu Sözleşmedeki madde başlıkları sadece kolaylık amacıyla konulmuştur ve bu Sözleşme’nin herhangi bir bölümünü teşkil etmedikleri gibi, Sözleşme’nin anlamını veya yorumlanmasını da herhangi bir şekilde etkilemezler. İşbu sözleşme metninde yer alan bir kelimenin ve/veya madde başlığının yanlış veya eksik yazılmış olması sözleşmenin yorumlanması açısından bir değer ifade etmez ayrıca sözleşme hükümlerinin geçerliliğine olumsuz bir etkide bulunmaz. Taraflar bu hususu kabul ederler. 18. İş bu sözleşme; şayet daha önce imzalanmış bir bayilik sözleşmesi varsa ve o sözleşme ile iş bu sözleşmenin çelişmesi halinde iş bu imzalanan sözleşme hükümleri taraflar arasında geçerli olacaktır. Ancak bu durum şayet daha önceden teminat ve kefalet alınmış ise alınan teminatları, kefaletleri ve BAYİ borçlarını kesinlikle ortadan kaldırmayacağı gibi geçersiz de kılmayacaktır. İş bu 18 maddeden ve bir adet banka teminat mektubu örneğinden oluşan Bayilik sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıklarda TUNCELİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkili olacaktır.

 DERSİM OVACIK DOĞAL ÜRÜNLERİ                       BAYİ                                                 KEFİL

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR